Cung Cấp Thi Công Stat-X IBIS Hotel

Hệ thống chữa cháy Stat-X áp dụng cho những khu vực:

  • Phòng điều khiển, phòng máy chủ, trung tâm xử lý dữ liệu (phòng server, data center)
  • Phòng biến áp, bảng điện
  • Phòng điện thoại
  • Thiết bị viễn thông
  • Phòng máy tàu biển, tàu nhỏ
  • Kho chứa khí và chất lỏng dễ cháy
Cung cấp thi công Stat-X IBIS Hotel
Cung cấp thi công Stat-X IBIS Hotel